regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.pkw-sa.pl w szczególności zasady i tryb składania i realizacji zamówień na towar oferowany w sklepie, dokonywania zapłaty za zakupywany towar i postępowania reklamacyjnego oraz wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.pkw-sa.pl prowadzony jest przez:

  Południowy Koncern Węglowy S.A.
  ul. Grunwaldzka 37
  43-600 Jaworzno
  nr KRS: 0000228587
  sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
  kapitał zakładowy: 400 286 800,00 zł wpłacony w całości
  NIP: 6321880539
  REGON: 240033634

 3. Kontakt dla Kupujących we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem internetowym, w tym w sprawach informacji handlowej, reklamacji lub odstąpienia od umowy:

  Południowy Koncern Węglowy S.A
  ul. Grunwaldzka 37
  43-600 Jaworzno
  e-mail: sklep@pkw-sa.pl
  telefon: +48 32 618 58 00 (opłata za połączenie według stawek operatora osoby dzwoniącej)
  faks: +48 32 616 44 76 (opłata za połączenie według stawek operatora osoby nadającej faks)

UWAGA: wszelkie informacje i oświadczenia, dla których jest w niniejszym Regulaminie dopuszczona forma wiadomości e-mail, będą uważane za skutecznie złożone Sprzedawcy przez Kupującego, jeżeli zostaną wysłane z adresu e-mail podanego przez Kupującego przy rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.pkw-sa.pl, pod którym Kupujący może w szczególności zapoznać się z ofertą Sklepu oraz składać zamówienia,
 2. Towar – węgiel znajdujący się w ofercie Sklepu,
 3. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu Towaru w sklepie internetowym prowadzonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. pod adresem https://sklep.pkw-sa.pl,
 4. Klient firmowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną
 5. Konsument – osoba fizyczna, w stosunku do której zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 6. SprzedawcaPołudniowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Kurier – przedstawiciel podmiotu świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługę dostawy Towaru do Kupującego,
 9. POK – prowadzony przez Sprzedawcę Punkt Obsługi Klienta, znajdujący się przy Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie przy ul. Sulińskiego 2,
 10. Dni Robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 11. Łączna Cena – cena obejmująca cenę Towaru wraz z ewentualną ceną transportu
 12. Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający zakup towarów i usług: w przypadku Konsumenta zostanie wystawiona faktura, a w przypadku Klienta firmowego zostanie wystawiona faktura oraz dowód dostawy.

§ 3
Przedmiot działalności Sklepu

 1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie wyłącznie sprzedaż Towaru.
 2. Towar jest pakowany w:
  1. worki foliowe o masie netto 20 kg każdy, umieszczone na palecie o wymiarach podstawy 80 na 120 cm i zabezpieczone folią typu stretch. Na jednej palecie umieszczonych jest 40 worków Towaru, w związku z czym masa Towaru netto na jednej palecie wynosi 800 kg. Masa brutto palety wynosi 820 kg.
  2. opakowania typu big bag o masie netto 1000 kg każdy, umieszczony na palecie o wymiarach podstawy 100 na 120 cm i zabezpieczony folią typu strech. Na jednej palecie umieszczone jest 1 opakowanie typu big bag. Masa brutto palety wynosi 1025 kg.
 3. Na jednej palecie znajduje się Towar jednego rodzaju spośród oferowanych w Sklepie. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie wyłącznie z dostawą przez Kuriera do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z odbiorem własnym przez Kupującego w POK.
 4. Kupujący na podstawie jednego zamówienia złożonego w Sklepie może zakupić:
  1. co najmniej 1 paletę i najwyżej 4 palety Towaru – jeżeli zamawia Towar z dostawą przez Kuriera,
  2. co najmniej 1 paletę i najwyżej 4 palet Towaru – jeżeli zamawia Towar z odbiorem własnym w POK.

§ 4
Opis i przeznaczenie Towaru

 1. Aktualny opis oraz wyspecyfikowane parametry Towaru znajdują się na stronie internetowej Sklepu: http://www.sklep.pkw-sa.pl/page/ekogroszek.
 2. Sprzedawca gwarantuje zgodność parametrów rzeczywistych Towaru w chwili jego wydania z ofertą Sklepu. Wraz z Towarem Kupujący otrzyma Świadectwo jakości węgla.
 3. Jedną z cech oferowanego do sprzedaży Towaru jest jego naturalna degradacja, związana z dużą podatnością na rozkruszanie; cecha ta powoduje, że w trakcie transportu, rozładunku
  i składowania w węglu pojawia się podziarno; rozpad węgla w trakcie składowania może dochodzić do 5% na miesiąc.
 4. Towar posiada dużą zdolność chłonięcia wilgoci, która powoduje, że w bezpośrednim kontakcie np. z opadami deszczu lub śniegu wzrasta w węglu zawartość wilgoci całkowitej
  i jednocześnie spada jego wartość opałowa. Wzrost wilgoci całkowitej o 1% powoduje spadek wartości opałowej o 300 kJ/kg.
 5. Przed zakupem Towaru zaleca się zweryfikować jego parametry (uziarnienie, typ węgla, zawartość popiołu, wilgotność) z wytycznymi producenta kotła. Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia bezawaryjną pracę podajnika i kotła, wyższą sprawność pracy i oszczędność paliwa, ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań technicznych producentów kotłów węglowych.
 7. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej Sklepu zdjęcia prezentujące oferowany Towar nie zawierają odstępstw od jego rzeczywistego wyglądu.

§ 5
Rejestracja i logowanie

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Towarów, składania zamówień, założenia i używania indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji, niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (tj. Internet Explorer/Edge w wersji oficjalnej wspieranej przez Microsoft lub zalecane najnowsze wersje przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 2. Do utworzenia konta konieczna jest rejestracja. Konsument celem dokonania rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie. Z chwilą założenia konta na wskazany adres email zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Kliknięcie w klawisz „Aktywacja konta” kończy proces zakładania konta. Konsumenci, którzy założyli konto do dnia 21.12.2022 r., z chwilą pierwszego logowania po tej dacie, otrzymają na wskazany adres email link weryfikacyjny. Kliknięcie w klawisz „Aktywacja konta” kończy proces weryfikacji konta. Klient firmowy, w celu dokonania rejestracji konta, w formularzu rejestracyjnym Sklepu internetowego, uzupełnia dane kontaktowe osoby składającej zamówienie oraz NIP Klienta firmowego a system Sklepu internetowego poprzez usługę sieciową – interfejsy API – przeszukuje i pobiera pozostałe dane z bazy GUS.
 3. Do utworzenia konta konieczna jest rejestracja. Konsument celem dokonania rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie. Klient firmowy, w celu dokonania rejestracji konta, w formularzu rejestracyjnym Sklepu internetowego, uzupełnia dane kontaktowe osoby składającej zamówienie oraz NIP Klienta firmowego a system Sklepu internetowego poprzez usługę sieciową – interfejsy API – przeszukuje i pobiera pozostałe dane z bazy GUS.
 4. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem, które przy dokonywaniu rejestracji tworzy sam Kupujący. Hasło powinno zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej: jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jeden znak numeryczny lub znak specjalny. Hasło podane przy rejestracji konta może być zmieniane przez Kupującego po zalogowaniu się na konto.
 5. Po utworzeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu, którym jest podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz hasła.
 6. Kupujący powinien dochować należytej staranności w celu zachowania poufności danych logowania (loginu i hasła). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Kupującego danych logowania osobom trzecim.
 7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 8. Kupujący jest zobowiązany do nieposługiwania się przy korzystaniu ze sklepu z treści bezprawnych, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich albo niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 9. W przypadku próby utworzenia konta przez Klienta firmowego, będącego stroną obowiązującej umowy kupna – sprzedaży węgla ze Sprzedawcą, dokonanie zakupów w Sklepie nie będzie możliwe. Sprzedawca skontaktuje się wówczas niezwłocznie z Klientem firmowym.

§ 6
Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien zalogować się na swoje konto w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące procedury składania zamówienia znajdują się na podstronie Sklepu „Jak zamawiać”.
 3. Zamówienia można składać w chwili, gdy Towar jest dostępny w Sklepie
 4. Towar dodany do koszyka potwierdza jego dostępność i możliwość zakończenia transakcji w tym samym dniu do godziny 23:59, w którym towar został dodany do koszyka. Po tym czasie towar zostanie usunięty z koszyka. Jeśli w trakcie składania zamówienia klient wyloguje się ze swojego konta, to Towar zostanie automatycznie usunięty z koszyka.
 5. Zaleca się sprawdzenie zgodności zamawianego Towaru z parametrami paliwa dedykowanego przez producenta zalecanego dla danego kotła lub pieca przez jego producenta.
 6. W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Konsument zobowiązany jest w trakcie składania zamówienia do podania swojego numeru PESEL, a jeżeli nie został nadany – swojego numeru dokumentu tożsamości.
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie.
 8. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 9. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości palet, ceny całkowitej oraz kosztów dostawy.
  Termin realizacji zamówienia biegnie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 pkt 2):
  1. w przypadku zapłaty w formie przelewu tradycyjnego – od daty wpłynięcia Łącznej Ceny w należnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. w przypadku zapłaty w formie Płatności Elektronicznej – od daty potwierdzenia przez operatora Płatności Elektronicznej odnotowania zapłaty przez Kupującego Łącznej Ceny
   w należnej wysokości. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia, Kupujący powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej w miejscu w którym gromadzone są wiadomości typu „spam” lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym sklep@sklep.tauron.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 618 58 00.

§ 7
Ceny

 1. Ceny Towaru na stronie głównej Sklepu są cenami brutto, tj. razem z VAT oraz podatkiem akcyzowym, chyba że Towar jest zwolniony z akcyzy na zasadach przewidzianych
  w obowiązujących przepisach. Ceny Towaru nie zawierają cen dostawy Towaru.
 2. Sprzedawca dokonuje w Sklepie sprzedaży Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego tylko Kupującym, którzy przeznaczą zakupiony Towar wyłącznie do użycia dla celów wskazanych
  w trakcie składania zamówienia, uprawniających do zwolnienia od akcyzy.
 3. Konsument w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, zobowiązany jest podać swój numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeśli Konsument nie poda w trakcie składania zamówienia wymaganych danych do zakupu zostanie doliczony podatek akcyzowy.
 4. Ceny Towaru zawierają koszt opakowania, w tym palety, na której transportowany jest Towar. Opakowanie Towaru jest bezzwrotne.
 5. Cena dostawy Towaru, obejmującej w szczególności przewóz Towaru i jego wyładunek pod adresem wskazanym przez Kupującego, jest ceną brutto, tj. razem z VAT i zależy od liczby zamówionych przez Kupującego palet Towaru. O cenie dostawy Towaru Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 6. O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym:
  1. w przypadku dostawy Towaru przez Kuriera Łączna Cena stanowi sumę ceny Towaru i ceny dostawy Towaru,
  2. w przypadku odbioru własnego Towaru przez Kupującego w POK Łączna Cena jest równa cenie Towaru.
 7. Sprzedawca i Kupujący są związani ceną Towaru oraz ceną dostawy Towaru oferowaną w Sklepie w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Jeżeli Konsument użyje Towaru do celów innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. W przypadku obciążenia Sprzedawcy jakimikolwiek kosztami powstałymi z winy Konsumenta, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania od Konsumenta na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 9. Jeżeli Klient firmowy użyje Towaru do celów innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. W przypadku obciążenia w związku z tym Sprzedawcy podatkiem akcyzowym, Klient firmowy zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy kwoty pieniężnej pokrywającej wszelkie koszty poniesione z tego tytułu przez Sprzedawcę, w szczególności kwotę stanowiącą równowartość akcyzy zapłaconej przez Sprzedawcę, odsetek skarbowych za zwłokę, kosztów i opłat związanych z decyzją lub ustaleniem odpowiedniego organu, w tym także kosztów kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej lub postępowania podatkowego a także kosztów ewentualnych upomnień i monitów.
 10. Konsument w przypadku dokonywania zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do:
  1. złożenia w zamówieniu deklaracji, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów opałowych wskazanych w § 7 ust. 2,
  2. w momencie dostawy przez Kuriera:
   1. złożenia czytelnego podpisu na przeznaczonym dla Sprzedawcy egzemplarzu faktury, która jednocześnie stanowi dokument akcyzowy, w celu potwierdzenia nabycia
    i przeznaczenia zakupionego Towaru, przy czym podpisany egzemplarz faktury Kupujący przekazuje bezpośrednio przy odbiorze Towaru Kurierowi. Na potwierdzenie nabycia
    i przeznaczenia zakupionego Towaru Konsument może także przekazać kurierowi podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
   2. złożenia czytelnego podpisu na oświadczeniu i pełnomocnictwie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jeżeli odbioru Towaru dokonuje osoba upoważniona przez Konsumenta. Osoba upoważniona przez Konsumenta powinna przekazać podpisane oświadczenie i pełnomocnictwo Kurierowi.
  3. w momencie odbioru osobistego:
   1. przekazania pracownikowi Sprzedawcy w POK czytelnie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jeżeli odbioru Towaru Konsument dokonuje osobiście,
   2. przekazania pracownikowi Sprzedawcy w POK czytelnie podpisanego oświadczenia i pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jeżeli odbioru Towaru dokonuje osoba upoważniona przez Konsumenta.
 11. Klient firmowy, w przypadku dokonywania zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do:
  1. złożenia w zamówieniu deklaracji, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów opałowych wskazanych w § 7 ust. 2,
  2. złożenia czytelnego podpisu, przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, na oświadczeniu (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) i przesłania jego skanu na adres sklep@pkw-sa.pl. Sprzedawca dokona weryfikacji poprawności uzupełnienia oświadczenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydania Towaru do momentu złożenia poprawnie uzupełnionego oświadczenia, lecz nie dłużej niż 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zapłacona przez Klienta firmowego Łączna Cena zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego oświadczenia zawierającego rachunek bankowy Klienta firmowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, potwierdzonego zgodnie z zasadami jego reprezentacji, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Klienta firmowego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Klienta firmowego do dokonania płatności oraz przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przelewem tradycyjnym, dla których zwrot zrealizowany jest na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 12. Fakturę z tytułu sprzedaży Towaru Konsument otrzyma wraz z Towarem.
 13. Fakturę z tytułu sprzedaży Towaru Klient firmowy otrzyma pocztą tradycyjną. W celu potwierdzenia sprzedaży Klient firmowy w momencie wydania Towaru otrzyma Dowód Dostawy.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na zasadach, które zostaną określone w regulaminach promocji.

§ 8
Formy i terminy płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Łączna Cena powinna być wpłacona przez Kupującego jednorazowo w pełnej wysokości.
 3. Konsument może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 12 1090 2037 0000 0001 4721 9733, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.,
  2. płatnością elektroniczną online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną”. Opis form płatności dostęnych dla Konsumenta w ramach Płatności Elektronicznej znajduje się na podstronie Sklepu: "Płatność - Konsument". 
 4. Klient firmowy może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 12 1090 2037 0000 0001 4721 9733, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.,
  2. płatnością elektroniczną online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną”. Opis form płatności dostęnych dla Konsumenta w ramach Płatności Elektronicznej znajduje się na podstronie Sklepu: "Płatność - Klient firmowy". 
 5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (KRS 0000320590).
 6. Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Kupujący sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej. Lista kanałów płatności znajduje się na podstronach Sklepu: „Płatność - Konsument” oraz „Płatność – Klient firmowy”. W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, np. ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Kupujący posiada rachunek bankowy lub nie obsługiwania przez dany bank niektórych rodzajów rachunków firmowych przy płatności automatycznej Pay by link, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.
 7. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub w ust. 4 pkt 1, Kupujący zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Kupującego wiadomości e-mail z prawidłowym numerem. O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Kupujący w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 8. Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:
  1. Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,
  2. Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Kupującego w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną, zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.
 9. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 10. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

§ 9
Wydanie Towaru Kupującemu

 1. Sprzedawca wydaje Towar według wyboru Kupującego poprzez:
  1. dostawę przez Kuriera na adres wskazany w zamówieniu,
  2. udostępnienie Towaru w POK w celu jego odbioru własnego przez Kupującego.
 2. Termin wydania Towaru wynosi do 14 Dni Roboczych, od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie lub drogą e-mailową termin ten może zostać przedłużony.
 3. W przypadku, gdy Towar zamówiony przez Konsumenta ma zostać odebrany przez inną osobę, Konsument jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zapisami § 7 ust.10 pkt 2 lit. b) lub pkt 3 lit. b). Czytelnie podpisane oświadczenie i pełnomocnictwo Konsument może także dostarczyć Sprzedawcy w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: sklep@sklep.tauron.pl lub pocztą w formie papierowej na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. Zespół Handlu Paliwami, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.
 4. Jeżeli w chwili wydania Towaru Konsumentowi Sprzedawca nie otrzymał oświadczenia (w przypadku zakupu Towaru w zwolnieniu z podatku akcyzowego) i pełnomocnictwa, Sprzedawca uprawniony jest do odmowy wydania Towaru. W takim przypadku zastosowanie znajduje § 10 ust. 10.
 5. Własność Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru, opisanego ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10
Dostawa Towaru przez Kuriera

 1. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Kupującemu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.
 2. Usługę dostawy Towaru do Kupującego świadczy podmiot wybrany przez Sprzedawcę.
 3. Dostawa Towaru przez Kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia do granicy posesji. O ewentualnym wjeździe na teren posesji decyduje Kurier, który ze względów bezpieczeństwa i z przyczyn technicznych może odmówić rozładunku towaru na terenie posesji. Kurier, biorąc pod uwagę gabaryty samochodu, sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie może rozładować Towar. Kurier dokonuje rozładunku Towaru na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
 4. Do miejsca dostawy Towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego zamówienia.
 5. Uwagi Kupującego odnoszące się do sposobu dostawy Towaru, które będą wpisane podczas składania zamówienia, nie są przedmiotem zamówienia i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich niezrealizowania.
 6. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Kuriera wyłącznie w Dni Robocze do godziny 16.00.
 7. W momencie wydania Towaru Kurierowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia statusu wysyłki na stronie Kuriera poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.
 8. Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru Towaru zobowiązana jest do obecności pod wskazanym adresem miejsca dostawy w uzgodnionym bezpośrednio z Kurierem terminie odbioru Towaru.
 9. W przypadku nieobecności Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Towaru w umówionym terminie pod adresem miejsca dostawy, Kurier podejmie próbę ponownego uzgodnienia z Kupującym terminu dostawy.
 10. Jeśli Konsument upoważni inną osobę do odbioru Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Konsument zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami §7 ust. 10 pkt 2 lit b).
 11. W momencie dostawy Towaru Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru ma prawo, w obecności Kuriera ocenić zgodność Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego stanu Towaru Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru Towaru może, w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Towar niezgodny z zamówieniem, wraz z Dokumentem Sprzedaży zaleca się zwrócić Kurierowi. Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru Towaru ma prawo do odmowy przyjęcia Towaru
  w trakcie dostawy jeżeli zostaną naruszone warunki określone w Regulaminie. Koszt transportu ponosi wówczas Sprzedawca
 12. Nieodebranie Towaru przez Konsumenta w ponownie uzgodnionym terminie dostawy, o którym mowa w ust. 9 lub brak możliwości skontaktowania się Kuriera z Konsumentem w ciągu 2 Dni Roboczych od pierwszego planowanego dnia dostawy, albo brak możliwości wykonania dostawy w związku z niespełnieniem warunków określonych w ust.4 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Konsumentowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej. Zapłacona przez Konsumenta Łączna Cena zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Konsumenta rachunku bankowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Konsumenta Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności. Sprzedawca wystawi stosowną fakturę korygującą.
 13. Nieodebranie Towaru przez Klienta firmowego w ponownie uzgodnionym terminie dostawy, o którym mowa w ust.9 lub brak możliwości skontaktowania się Kuriera z Klientem firmowym w ciągu 2 Dni Roboczych od pierwszego planowanego dnia dostawy, albo brak możliwości wykonania dostawy w związku z niespełnieniem warunków określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy i naliczenia Klientowi firmowemu kary umownej w wysokości 280,00 zł za paletę w przypadku odbioru Towaru w workach lub
  w wysokości 340 zł za paletę w przypadku odbioru Towaru w opakowaniu typu big bag. Kara umowna zostanie potrącona z Łącznej Ceny wpłaconej przez Klienta firmowego. Sprzedawca na potwierdzenie dokonania tego potrącenia wystawi notę obciążeniową i prześle ją Klientowi firmowemu.

§ 11
Odbiór własny Towaru

 1. Odbiór własny Towaru przez Kupującego jest bezpłatny.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego Towaru, Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji podejmie próbę skontaktowania się
  z Kupującym celem ustalenia terminu odbioru Towaru.
 3. W ustalonym terminie Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru Towaru jest zobowiązana do odbioru Towaru w POK na podstawie numeru Zamówienia, który otrzymał w wiadomości e-mail od Sprzedawcy.
 4. Przy odbiorze towaru Kierowca zobowiązany jest do okazania w POK dokumentu stwierdzającego tożsamość w celu jej potwierdzenia oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu ( lub zespołu pojazdów ) w celu weryfikacji dopuszczalnej masy całkowitej.
 5. Pojazd, którym Kupujący posługuje się przy odbiorze Towaru, musi posiadać możliwość załadunku palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie całości zakupionej w ramach jednego zamówienia ilości palet z Towarem, z uwzględnieniem masy brutto każdej palety o której mowa w §3 ust. 2. Masa całkowita pojazdu (lub całego zestawu) nie może przekroczyć 40 ton.
 6. W uzgodnionym terminie zamówiony towar wydawany jest w całości w ramach jednego zamówienia, jednorazowo, jednym środkiem transportu i nie ma możliwości podzielenia go na mniejsze odbiory. Nie ma również możliwości podzielenia palety pomiędzy zespół pojazdów. 
 7. W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący odbierający Towar osobiście zobowiązany jest do przedłożenia w POK czytelnie podpisanego oświadczenia potwierdzającego ilość, rodzaj i przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Jeśli Kupujący upoważni inną osobę do odbioru Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami §7 ust. 10 pkt 3 lit. b).
 9. Jeżeli w ciągu 14 Dni Roboczych od chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową sprzedaży, tj. od momentu uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”, Sprzedawca nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym celem ustalenia terminu odbioru Towaru lub Kupujący nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej. Zapłacona przez Kupującego Łączna Cena zostanie zwrócona:
  1. W przypadku Konsumenta na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności,
  2. W przypadku Klienta firmowego na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego oświadczenia zawierającego rachunek bankowy Klienta firmowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, potwierdzonego zgodnie z zasadami jego reprezentacji, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Klienta firmowego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Klienta firmowego do dokonania płatności oraz przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przelewem tradycyjnym, dla których zwrot zrealizowany jest na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

§ 12
Rękojmia za wady Towaru. Reklamacje Towaru

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru, jeżeli wady zostaną stwierdzone:
  1. przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru Konsumentowi lub Klientowi firmowemu będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. przed upływem roku od daty wydania Towaru Klientowi firmowemu innemu niż wskazanemu w lit. a) powyżej.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według swojego wyboru:
  1. złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  2. złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albo
  3. zażądać od Sprzedawcy wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.
 3. Przed przyjęciem Towaru Kupujący ma prawo do sprawdzenia stanu i zgodności Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia i informację o tej odmowie umieścić w uwagach do listu przewozowego w obecności Kuriera.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru po jego przyjęciu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 5. Reklamację należy złożyć na piśmie, za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, na adres e-mail: reklamacje@pkw-sa.pl lub drogą pocztową na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. rodzaj i ilość reklamowanego Towaru,
  2. numer faktury lub oznaczenie innego dowodu zakupu,
  3. oczekiwany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 2.,
  4. dane kontaktowe Kupującego.
 7. Decyzję o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji Sprzedawca podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Kupującego. Nieudzielenie
  w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem.
 8. Jeżeli jest to uzasadnione treścią zgłoszonej reklamacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zareklamowanego Towaru. Kupujący zobowiązany jest okazać Sprzedawcy zareklamowany Towar w miejscu, w którym Towar się znajduje lub udostępnić Sprzedawcy jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek Towaru (w przypadku odbioru Towaru
  w workach) lub reprezentatywną próbkę Towaru o masie minimum 10 kg (w przypadku odbioru Towaru w opakowaniu typu big bag) , celem umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia worka lub reprezentatywnej próbki Towaru leży po stronie Sprzedawcy. Cena przekazanego Sprzedawcy worka lub reprezentatywnej próbki Towaru zostanie zwrócona:
  1. w przypadku Konsumenta lub Klienta firmowego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zgodnie z zapisami §11 ust. 7 pkt a)
  2. w przypadku Klienta firmowego innego niż wskazanego w lit. a) powyżej zgodnie z zapisami §11 ust. 7 pkt b)
 9. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, Sprzedawca gwarantuje, że w przypadku uznania reklamacji gotowy będzie dokonać obniżenia ceny wadliwego Towaru poprzez wypłatę Kupującemu bonifikaty wyliczonej zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. gdy wartość opałowa w stanie roboczym (Qir) jest niższa od wartości granicznej, oblicza się cenę 1 GJ dzieląc cenę reklamowanego sortymentu przez jego klasę zbytu, następnie otrzymaną cenę 1 GJ mnoży się przez wartość opałową sortymentu (podaną z dokładnością do 0,5 MJ/kg), ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego; różnica pomiędzy ceną Towaru dla klasy zbytu, a ceną wyliczoną powyżej, stanowi upust będący podstawą do wyliczenia bonifikaty z tytułu uznanej reklamacji za niedotrzymanie wartości opałowej,
  2. gdy zawartość popiołu w stanie roboczym (Ar) jest wyższa od wartości granicznej, przyjmuje się do rozliczeń zawartość popiołu ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego
   i udziela się upustu od ceny, w wysokości 1% za każde rozpoczęte 1% powyżej wielkości granicznej, stanowiącego podstawę do wyliczenia bonifikaty z tytułu przekroczonej zawartości popiołu,
  3. gdy zawartość siarki w stanie roboczym (Str) jest wyższa od wartości granicznej, przyjmuje się do rozliczeń zawartość siarki ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego
   i udziela się upustu od ceny w wysokości 1% za każde rozpoczęte 0,1% powyżej wielkości granicznej, stanowiącego podstawę do wyliczenia bonifikaty z tytułu przekroczonej zawartości siarki całkowitej,
  4. w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości nadziarna lub podziarna udziela się upustu w wysokości 1% ceny za każdy jeden rozpoczęty procent ponad dopuszczalne wielkości określone w ofercie handlowej,
  5. wartość bonifikaty, o jaką zostanie obniżona cena, stanowi suma upustów obliczonych według zasad określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, pomnożona przez liczbę ton wadliwego Towaru. Bonifikata Towaru obliczana jest wg ceny brutto.
  6. w związku z udzieleniem bonifikaty Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną korektę Dokumentu Sprzedaży.
  7. bonifikata zostanie zapłacona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. W przypadku uznanej reklamacji Towaru, w którym wykryto wady inne niż omówione powyżej oraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Kupujący i Sprzedawca ustalą indywidualną formę i wysokość rekompensaty.
 11. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi zażądał wymiany Towaru na wolny od wad, Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji wymieni Towar niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Towaru zwróconego przez Kupującego zgodnie z postanowieniami ust. 14 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Kupującemu Towaru wolnego od wad w tej samej ilości co zostało zwrócone następuje na takich samych zasadach, jak dostawa towaru przy jego zakupie – postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.
 12. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi odstąpił od umowy, Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną korektę Dokumentu Sprzedaży i zwróci mu za odesłaną ilość Towaru Łączną Cenę na:
  1. w przypadku Konsumenta zgodnie z zapisami lub Klienta firmowego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - §11 ust. 7 pkt a),
  2. w przypadku Klienta firmowego innego niż wskazanego w lit. a) powyżej zgodnie z zapisami §11 ust. 7 pkt b).
 13. W przypadku zażądania Kupującego w wykonaniu jego uprawnień z tytułu rękojmi wymiany Towaru konfekcjonowanego na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwrócić objęty reklamacją Towar poprzez jego dostarczenie na adres: Zakład Górniczy Sobieski, ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno – Zakład Produkcji Ekogroszków. Kupujący zobowiązany jest starannie przygotować przesyłkę i zabezpieczyć Towar przed potencjalnym uszkodzeniem
  w czasie transportu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Oświadczenie Sprzedawcy o odmowie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem doręczane jest Kupującemu w formie pisemnej lub drogą e-mailową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 15. Jeżeli Sprzedawca odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Kupujący nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Sprzedawcę, Kupujący ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, konsumenckiego sądu polubownego lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spory konsumenckie rozwiązywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. w drodze pozasądowej mediacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w drodze procesu cywilnego. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Klient firmowy będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczejma (dalej Klient) ma prawo – bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu – odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w ciągu 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@sklep.tauron.pl Klient może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Klient odstępujący od umowy zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy cały Towar w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., Zakład Produkcji Ekogroszków, ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno.
 4. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy ani pod adresem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru zwróconego przez Klienta lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Klienta do dokonania płatności.
 8. Z tytułu zwrotu Towaru Sprzedawca wystawi stosowną fakturę korygującą, która zostanie dostarczona pocztą na adres wskazany przez Klienta.

§ 14
Siła wyższa

 1. Siła wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub
  w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
  2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny oraz stan wyjątkowy;
  3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
  4. strajki lub inne niepokoje społeczne.
 2. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia jednej ze stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą stronę na piśmie lub w formie wiadomości e-mail o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie umowy.
 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.

W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta firmowego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Łącznej Ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta firmowego tylko za typowe szkody przewidywalne
  w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta firmowego.
 2. Opisy oraz zdjęcia Towaru zamieszczone w Sklepie są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2024 roku.
Załączniki