Zaloguj się do sklepu

Płatność – Klient firmowy

Łączna Cena

O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, informujemy w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Klient firmowy jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie.

Łączna Cena powinna być wpłacona przez Klienta firmowego jednorazowo w pełnej wysokości.

Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Klienta firmowego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Klienta firmowego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

  1. Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Klient firmowy wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,
  2. Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Klienta firmowego w przypadku, gdy Klient firmowy wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

– zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.

Dostępne formy płatności

Klient firmowy może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:

1. Przelew tradycyjny

Numer rachunku bankowego dla przelewu tradycyjnego:

nr 12 1090 2037 0000 0001 4721 9733, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

Przy wyborze przez Klienta firmowego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego Klient firmowy zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Klienta firmowego wiadomości e-mail z prawidłowym numerem.

O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta firmowego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Klient firmowy w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Klienta firmowego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Klienta firmowego zapłaty w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

Dla Klientów firmowych, którzy dokonują zlecenia przelewu w oddziałach banków, na poczcie lub innych punktach płatniczych w podsumowaniu zamówienia oraz historii zamówień udostępniona jest możliwość generowania blankietu przelewu, wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi do opłacenia zamówienia złożonego w Sklepie. Blankiet przelewu możliwy jest do wygenerowania w dwóch wersjach: jako polecenie przelewu oraz jako wpłata gotówkowa.

2. Płatność Elektroniczna

Operatorem płatności elektronicznej online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca numer NIP: 585-13-51-185, numer REGON 191781561.

Dla płatności elektronicznej online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną” są dostępne następujące formy:


Płatność automatyczna Pay by link (przelew oraz BLIK)

Forma płatności polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji dokonanej przez Klienta firmowego.

Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Klient firmowy sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej, przy czym w przypadku niektórych kanałów płatności automatycznej Pay by link mogą pojawić się ograniczenia w możliwości realizacji płatności przez Klientów firmowych, wynikające m.in. ze względu na rodzaj posiadanego rachunku firmowego, formę prowadzonej działalności gospodarczej, czy sposób autoryzacji przelewów.

509
117
513
90
108
131
517
1512
1510
1515
1520
1519
1806
1802
1808
1800
1803
1522
1810
1805
1807
1804
1809
1813
1523
1513


Karta płatnicza

Forma płatności, w ramach której Klient firmowy może dokonać płatności kartami obsługiwanymi przez organizacje Visa International i MasterCard.

Obsługiwane karty: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

1500

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta firmowego kartą płatniczą, w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Sklepu internetowego, Sprzedawca dokona zwrotu za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Klienta firmowego do dokonania płatności.

Przed wyborem sposobu zapłaty lub w przypadku ewentualnego wystąpienia problemów z płatnością elektroniczną z wykorzystaniem płatności automatycznej Pay by link lub karty płatniczej, zaleca się, aby Klient firmowy sprawdził w swoim banku lub poprzez bankowość elektroniczną, jaka jest wyznaczona aktualna wysokość dziennego limitu dla rachunku lub karty Klienta firmowego na transakcje realizowane przez Internet.

W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, na przykład ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Klient firmowy posiada rachunek bankowy lub nie obsługiwania przez dany bank niektórych rodzajów rachunków firmowych przy płatności automatycznej Pay by link, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.

Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od dnia 1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, Split payment) dla dokonywanych płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (w tym między innymi za węgiel i produkty węglowe), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę co najmniej 15 000,- zł brutto.

Klient firmowy, w przypadku, gdy wartość zamówienia, a tym samym wartość faktury nie przekroczy kwoty 15.000,- zł brutto, może dobrowolnie zdecydować się na dokonanie płatności za zamówiony węgiel z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku, w chwili obecnej, jedyną formą umożliwiającą dokonanie płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności jest przelew tradycyjny.

Copyright © 2017-2024 | Wykonanie COIG SA