Klauzula informacyjna Południowego Koncernu Węglowego S.A.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno (dalej Administrator), NIP: 6321880539, REGON: 240033634,Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000228587.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres iod@pkw-sa.pl lub na adres korespondencyjny: IOD Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];

b) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą węgla. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych podanych przez Państwa w trakcie rejestracji na stronie: https://sklep.pkw-sa.pl/register oraz historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług. W tym celu, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu wygaśnięcia Państwa konta w sklepie internetowym, tj. 24 miesiące od dnia ostatniego logowania.

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego];

c) monitorowania jakości obsługi klienta aby zapewnić najlepszy standard obsługi naszych klientów – przez czas trwania umowy

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];

f) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e)

[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia (tj. z uwagi na realizację uzasadnionego interesu administratora) poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

b) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o: (a) celu przetwarzania, (b) kategoriach odnośnych danych osobowych, (c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności i odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, (d) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (e) o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, (h) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz – przynajmniej w tych wypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mają Państwo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

c) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

d) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;

przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne: (a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, (c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, (d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania lub (e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania, zgodnie z którym jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

f) Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie (pdf., doc.), jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane dotyczące przeglądanych produktów na stronie internetowej.

Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;

dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

5. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIE WYKONANIA SWOICH PRAW

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

pisemnie na adres IOD Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno;

mailowo na adres iod@pkw-sa.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania , bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

6. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności elektronicznych – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty, w tym dokonania płatności drogą elektroniczną;

Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;

Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;

Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;

Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta;

Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;

Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Słownik:

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.uodo.gov.pl/