Zaloguj się do sklepu

Płatność – Konsument

Łączna Cena

O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, informujemy w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Konsument jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie.

Łączna Cena powinna być wpłacona przez Konsumenta jednorazowo w pełnej wysokości.

Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Konsumenta pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Konsumenta pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

  1. Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Konsument wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,
  2. Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Konsumenta w przypadku, gdy Konsument wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

– zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Konsument zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.

Dostępne formy płatności

Konsument może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:

1. Przelew tradycyjny

Numer rachunku bankowego dla przelewu tradycyjnego:

nr 12 1090 2037 0000 0001 4721 9733, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

Przy wyborze przez Konsumenta formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego Konsument zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Konsumenta wiadomości e-mail z prawidłowym numerem.

O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Konsumenta telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Konsument w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Konsument zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Konsumenta zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Konsument zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z któreg została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Konsumenta zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

Dla Konsumentów, którzy dokonują zlecenia przelewu w oddziałach banków, na poczcie lub innych punktach płatniczych w podsumowaniu zamówienia oraz historii zamówień udostępniona jest możliwość generowania blankietu przelewu, wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi do opłacenia zamówienia złożonego w Sklepie. Blankiet przelewu możliwy jest do wygenerowania w dwóch wersjach: jako polecenie przelewu oraz jako wpłata gotówkowa.

2. Płatność Elektroniczna

Operatorem płatności elektronicznej online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca numer NIP: 585-13-51-185, numer REGON 191781561.

Dla płatności elektronicznej online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną” są dostępne następujące formy:


Płatność automatyczna Pay by link (przelew oraz BLIK)

Forma płatności polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji dokonanej przez Konsumenta.

Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Konsument sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej.

509
117
513
90
108
131
517
1512
1510
1515
1520
1519
1806
1802
1808
1800
1803
1522
1810
1805
1807
1804
1809
1813
1523
1513


Karta płatnicza

Forma płatności, w ramach której Konsument może dokonać płatności kartami obsługiwanymi przez organizacje Visa International i MasterCard.

Obsługiwane karty: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

1500

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Sklepu internetowego, Sprzedawca dokona zwrotu za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Konsumenta do dokonania płatności.


Przed wyborem sposobu zapłaty lub w przypadku ewentualnego wystąpienia problemów z płatnością elektroniczną z wykorzystaniem płatności automatycznej Pay by link lub karty płatniczej, zaleca się, aby Konsument sprawdził w swoim banku lub poprzez bankowość elektroniczną, jaka jest wyznaczona aktualna wysokość dziennego limitu dla rachunku lub karty Konsumenta na transakcje realizowane przez Internet.

W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, na przykład ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Konsument posiada rachunek bankowy, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.

Copyright © 2017-2024 | Wykonanie COIG SA